Ai si urmatoarele obligatii: de a realiza norma sau de a-ti indeplinii sarcinile, de a respecta disciplina muncii, de a respecta regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv sau individual de munca, fidelitatea fata de angajator, respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca, respectarea secretului de munca, alte obligatii prevazute de contract.
Perioada de proba
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase. Perioada de proba constituie vechime in munca. Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.
 
Acasa Despre noi Vreau un loc de munca Ofer un loc de munca Stiri Contact Facebook Tweeter LinkedIn


Informatii importante
din codul muncii


Drepturile si obligatiile salariatului:

Ca salariat ai urmatoarele drepturi: la salarizare, la repaus (zilnic si saptamanal, la concediu, la egalitate de sanse, la securitate in munca, la acces la formare profesionala, la informare si consultare, protectie in caz de concediere, la negociere colectiva si indivduala, la a constutui sau adera la un sindicat, precum si alte drepturi prevazute in contact).

Codul muncii


Drepturile si obligatiile angajatorului
Angajatorul are urmatoarele drepturi: sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii, sa stabilieasca atributiile fiecarui angajat, sa dea dispozitii catre angajat,  sa exercite controlul asupra sarcinilor de serviciu, sa constate abaterile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, sa stabileasca obiective de performanta individuale si criterii de evaluare.

Obligatiile angajatorului sunt urmatoarele: sa informeze salariatii cu privire la conditiile de munca, sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege,  sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora,  sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Concedierea
Persoanele concediate beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare. Fac exceptie persoanele care se afla in perioada de proba.

Decizia de concediere
Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:  motivele care determina concedierea; durata preavizului; criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, numai in cazul concedierilor colective; lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.

Demisie
Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.  Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. 
(8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

 

 

 

 

 

 N.O.R.D. KCMC

Abonare la buletinul informativ
Somer

www.fonduri-ue.ro